Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Labina KLASA: 021-05/22-01/6 URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 31. siječnja 2022. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni Vinež - k.č. 2314/19 (površine 6701 m2) k.o. Cere (odgovara k.č. 1563/3 k.o. Novi Labin).

 
Rok za predaju ponuda ističe 02.03.2022. godine u 15:00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Prilozi


;