Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Viši referent za računovodstvo – likvidator/blagajnik - (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

- sveučilišni ili stručni specijalist prvostupnik ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu ekonomske struke.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- natječaj za prijam u službu višeg referenta za računovodstvo – likvidator / blagajnik” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi


;