Pretraživanje

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), Gradonačelnik Grada Labina, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce.

 Pročelnik/ca Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

  • Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete  ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju pročelnika.

            Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARAJ - Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Cjelokupni tekst Natječaja te obavijest i upute kandidatima preuzmite u prilogu.

Prilozi


;