Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 2/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/19-01/2-155 URBROJ: 2144-01-01-19-1 od 03. lipnja 2019. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

I.

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor u Labinu, Zelenice 27, površine 32,00 m2, prizemlje, sagrađen na 626 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 720,00 kuna.

2. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 8, površine 59,65 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 406 k.o. Labin-Presika,
- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 1.864,06 kuna.

3. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 2, površine 34,36 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 1.288,50 kuna.

4. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 693,75 kuna.

5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 337,50 kuna.

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 693,75 kuna.

7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 337,50 kuna.

8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 14, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: ured,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 693,75 kuna.

9. Poslovni prostor - garaža u Labinu, Istarska 26 (oznake G6), površine 19,00 m2, sagrađen na k.č. 186/1 k.o. Novi Labin,
- namjena poslovnog prostora: garaža,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 9,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 213,75 kuna.


II.

Uvjeti za davanje poslovnih prostora u zakup:

- Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske.
- Poslovni prostor daje se u najam u postojećem „VIĐENOM STANJU“.
- Sva eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni idu na teret zakupnika.
- Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika Grada Labina.
- Kao kandidat za zakup neće se smatrati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Labinu i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi.
- Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
- Ugovor o zakupu se sklapa u obliku javnobilježničke isprave na teret zakupnika.
- Na cijenu zakupa obračunat će se PDV prema zakonom propisanoj stopi.
- Ponuditelj koji bude izabran, dužan je po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti jamstvo u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna koja služi kao osiguranje plaćanja zakupnine i za sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i za sve troškove naplate istih.
- Ponuditelji su obvezni izvršiti pregled poslovnog prostora. Kontakt osoba za pregled poslovnog prostora je Alen Paliska (099 2108546).
- Temeljem izvršne Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se Ugovor o zakupu kojim se reguliraju sva prava i obveze između Zakupodavca i budućeg zakupnika na način kako je to utvrđeno Zakonom o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora i Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.
- Zakupodavac će predati odabranom ponuditelju poslovni prostor najkasnije u roku od osam (8) dana od potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.


III.

PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Ponuda mora sadržavati:
a) uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora,
b) izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti (nije potrebno za ponudu pod rednim brojem 9)
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog),
d) potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
e) potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.
Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.

2. Jamčevina se uplaćuje na računa Grada Labina: HR 4523400091822200000 - jamčevina za zakup poslovnog prostora, s pozivom na broj HR 68 7811 – OIB.

3. Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

4. Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

5. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

6. Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

7. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

9. Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora.

10. Gradonačelnik Grada Labina zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu.

11. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od osam (8) dana od zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude utvrđen kao najpovoljniji uračunava u zakupninu za prostor.
U slučaju odustajanja od zakupa poslovnog prostora, jamčevina se ne vraća. Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.

12. Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 866-863, 099 2108546.

Prilozi


;