Pretraživanje

Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Utorak, 13. Kolovoza 2013. - 7:18

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnih prostora u zakup, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

U zakup se daju sljedeci poslovni prostori:

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, sagraden na k.c. 716 k.o. Novi Labin, ukupne površine 40,00 m2, namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima (sve osim frizerskog salona), pocetni iznos mjesecne zakupnine po m2: 36,00 kn, jamcevina: 1.440,00,00 kn.

2. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 29,00 m2, prizemlje, sagraden na k.c. 716 k.o. Novi Labin, namjena poslovnog prostora: trgovina, pocetni iznos mjesecne zakupnine po m2: 36,00 kn, jamcevina: 1.044,00 kn - u poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti od 3.660 kuna, koju buduci zakupnik može preuzeti. U protivnom, ista ce biti uklonjena iz poslovnog prostora.

3. Poslovni prostor u Labinu, Aldo Negri 7, suteren, ukupne površine 80,00 m2, sagraden na k.c. 1072 k.o. Novi Labin, namjena poslovnog prostora: atelje i/ili galerija, pocetni iznos mjesecne zakupnine po m2: 5,00 kn, jamcevina: 400,00 kn.

Pravo sudjelovanja imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na podrucju Republike Hrvatske. Pisane ponude u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJECAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda istice 15-og dana od dana objave Natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina odnosno u srijedu, 28. kolovoza 2013. godine u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrdenog roka bez obzira na nacin dostave. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Cjelokupni tekst natjecaja možete preuzeti u privitku.


Prilozi