Pretraživanje

Mjesni odbor Vinež o legalizaciji nezakonito izgradenih zgrada

Utorak, 15. Siječnja 2013. - 12:47

Na inicijativu Mjesnog odbora Vinež jucer je u prostorijama Doma kulture Riko Milevoj u Vinežu održan skup gradana tog Mjesnog odbora sa predstavnicima Grada Labina i tvrtke Labin stan d.o.o. Teme sastanka bile su legalizacija nezakonito sagradenih zgrada i imenovanje ulica u naselju Vinež. Od strane Grada Labina skupu su prisustvovali Zoran Rajkovic, zamjenik Gradonacelnika Grada Labina i Anamarija Lukšic, procelnica Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju , a od strane tvrtke  Labin stan d.o.o. direktorica Dolores Soric.

Da su odabrane teme važne potvrdilo je prisustvo velikog broja gradana i njihova brojna pitanja posebno u svezi sa legalizacijom. Najvecim dijelom pitanja o legalizaciji odnosila su se na izvedene zahvate na zgradama poznatim pod nazivom Radnicke kuce te pomocnim gradevinama (garažama) izvedenim u neposrednom okruženju. Anamarija Lukšic je u samom uvodu ukratko iznijela osnovne odredbe Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (Narodne novine broj 86/12.) i pozvala gradane da svaki od njih sagleda da li posjeduje neku zgradu, dio zgrade, pomocnu gradevinu i sl. koje su sagradene bez ili protivno odobrenju za gradnju i da sukladno tome pokrenu kod nadležnog ureda postupak legalizacije najkasnije do 30. lipnja 2013. godine. Istaknula je važnost da to ucine jer nakon tog datuma sve zgrade koje ne posjeduju odgovarajuci akt o legalitetu zgrade bit ce predmet gradevinske inspekcije i postupka njihova uklanjanja. Kroz diskusije vecine gradana jasno je istaknuto da u ova teška vremena nije jednostavno izdvojiti sredstava potrebna da bi se proveo postupak legalizacije, ali su isto tako istaknuli da su svjesni da je svatko onaj koji je bespravno gradio dužan snositi te troškove i poduzeti sve u skladu sa Zakonom da se takvo stanje koje traje dugi niz godina,  konacno sredi.

Na prijedlog prisutnih gradana dogovoreno je da ce se u prostorijama Mjesnog odbora staviti na raspolaganje svi obrasci za podnošenje zahtjeva za legalizaciju kako bi se svatko  mogao pobliže upoznati sa dokumentacijom koju mora pripremiti za podnošenje zahtjeva, a oni koji se služe internetom upoznati su da sve detaljne informacije s tim u svezi mogu naci na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenje gdje im takoder stoji na raspolaganju besplatni telefon za sve potrebne informacije. Upuceni su takoder da se za sve nejasnoce i pitanja oko podnošenja zahtjeva mogu obratiti Odsjeku za prostorno uredenje i gradnju Grada Labina kao nadležnom uredu za postupke legalizacije za podrucje Grada Labina. Dolores Soric, direktorica tvrtke Labin stan d.o.o.,  takoder je istaknula da ce i oni u dogovoru sa Mjesnim odborom izdvojiti svo potrebno vrijeme da gradani na najbrži i najjednostavniji nacin mogu dobiti sve potrebne informacije u svezi sa postupcima koji se odnose na radnicke kuce, a koji su u djelokrugu rada ove tvrtke.

Imenovanje ulica na poducju naselja Vinež bila je druga tema o kojoj se raspravljalo na skupu. Gradani su upoznati sa potrebom da se krene u postupak imenovanja ulica buduci da postojeci sustav kucnih brojeva nema logican slijed i vrlo teško se po kucnim brojevima snalaziti u prostoru. Predsjednik Mjesnog odbora Bojan Batelic pozvao je gradane da u narednom razdoblju  iznesu svoje prijedloge i mišljenja o tome kako pristupiti imenovanju ulica, da li korištenjem geografskih ili drugih pojmova, da li korištenjem imena i datuma koji se vezani za povijesne dogadaje ili osoba koje su dale znacajan doprinos društvenom, kulturnom i znanstvenom razvoju Vineža i Grada Labina kao cjeline.

Naglašeno je da je procedura imenovanja ulica dosta dug proces i da ce gradani naselja Vinež još puno puta biti ukljuceni u rasprave i usaglašavnja oko konacnog prijedloga prije upucivanja istog Gradskom vijecu na donošenje. Ono što gradane najviše zabrinjava kao posljedica  novih ulica i kucnih brojeva je izrada novih osobnih dokumenata (osobna iskaznica, pasoš, novi kucni broj i dr.) jer se radi o troškovima koji nisu mali. O tome nije bilo moguce dati pobliže informacije na samom skupu vec je receno da ce se o tome najmjerodavnije moci odlucivati kada dode trenutak donošenja odluke o imenovanju ulica u naselju Vinež, a u odnosu na tada važece propise.