Pretraživanje

Manjine

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Manjine

 c2607e18a02799fe9f94b02985d887ea.jpg (40 KB)VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Izbori za članove vijeća nacionalnanih manjina na području Grada Labina su provedeni  05. svibnja 2019. godine i u Vijeće je izabrano 15 vijećnika. Izbori su provedeni sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.).

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
Predsjednik: Rasim Halilović 
Adresa: Kapelica 102H, 52220 Labin
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Predsjednica: Cvija Davidović
Adresa: Ripenda Kras, Kalusovo 13A, 52220 Labin
Tel:+385 98 945 28 70
Statut vijeća srpske nacionalne manjineVAŽNO JE ZNATI da je Vijeće nacionalne manjine pravna osoba koja je obvezna registrirati se u registar vijeća nacionalnih manjina i da Vijeće donosi program rada, financijski plan i završni račun, te statut kojim se uređuju pitanja za rad Vijeća.

Vijeće ima pravo:

-
predlagati tijelima jedinica samouprave mjere za unapređenje položaja nacionalne manjine uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose
-
biti obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave a odnosi se na položaj nacionalne manjine
-
isticati kandidate za dužnosti u tijelima kako državne uprave tako i u tijelima jedinice samouprave
-
davati mišljenja i prijedloge za programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namjenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja obavijestiti nadležno ministarstvo ako smatra da je neki akt jedinice lokalne samouprave u suprotnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002., 47/2010., 80/2010., 93/2011.).

Jedinica lokalne samouprave obvezna je:

-
osigurati sredstva za rad Vijeća nacionalne manjine – za obavljanje administrativnih poslova, a može i osigurati sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih Programom rada Vijeća nacionalne manjineopćim aktom urediti postupak ostvarivanja prava Vijeća nacionalne manjine.

Prilozi


;