Pretraživanje

Korekcija mjesecne naknade za Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“

Petak, 29. Listopada 2010. - 10:22

Sporazumom o financiranju redovne djelatnosti Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ Labin utvrdeno je da se financiranje redovne djelatnosti vrtica vrši od strane Grada Labina i opcina Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedjelja i to na nacin da participacija roditelja – korisnika usluge u strukturi cijene vrtica ne može iznositi više od 40 posto utvrdene ekonomske cijene.

Ekonomsku cijenu utvrduje Upravno vijece Vrtica, a obuhvaca:

  1. izdatke za zaposlenike: bruto place i naknade zaposlenika sukladno propisima kojima se ureduju place, naknade i drugi prihodi,
  2. izdatke za utrošeni materijal, sitan inventar, energiju, komunalne i ostale usluge,
  3. izdatke za tekuce održavanje,
  4. izdatke za prehranu djece sukladno broju i kvaliteti dnevnih obroka,
  5. izdatke za didakticki materijal i opremu.

Utvrdena Ekonomska cijena smještaja djeteta u Djecji vrtic za tekucu pedagošku godinu iznosi  1.797,32 kuna.  Ona sadržava sve rashode podijeljene s ukupnim brojem djece koji pohadaju vrtic tijekom dvanaest mjeseci. Temeljem toga donijeta je Odluka o mjesecnoj cijeni smještaja u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ Labin koja se primjenjuje od 1. studenog 2010. godine, a kojom se korigira mjesecna participacija roditelja u odnosu na dosadašnju za 100,00 kuna. Udio roditelja u strukturi prihoda ekonomske cijene vrtica za 10. satni program ne može iznositi više od 40%, tj. ovim ce povecanjem iznositi 36,17% , što znaci da ce od 1. studenog 2010. godine roditelji za 9. i 10. satni boravak djece placati naknadu od 650,00 kuna ili 36,17 posto ekonomske cijene. Grad Labin ce za svako dijete sa svog podrucja nadoplatiti 1.147,32 kuna. Mjesecna cijena 5. i 6. satnog boravka iznosit ce za roditelje 390,00 kuna, dok preostali dio u visini od 1.078,39 kuna snosi Grad Labin.

Odlukom o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu Labinu utvrdene su okolnosti kada se participacija umanjuje ili u cijelosti ukida.

Naime, udio roditelja u cijeni programa smanjuje se: za drugo dijete smješteno u vrticu za 10%; samohranog roditelja koji ostvaruje pravo na djecji doplatak za 20%; a roditelji s troje i više djece u vrticu oslobadaju se placanja za trece i svako slijedece dijete.           

Razlog povecanja mjesecne cijene smještaja u Vrtic od 1. studenog 2010. godine je znatan porast materijalnih troškova (energija, hrana, komunalne usluge, tekuce održavanje, ostale usluge ...) ciji smo svjedoci od posljednje korekcije cijene vrtica prije gotovo dvije godine, a koji su prema podacima Državnog zavoda za statistiku unazad par godina godišnje rasli za više od 5 posto.

Svjesni smo da je svaka korekcija cijena dodatno opterecenje za kucne budžete, no napominjemo da je Grad Labin senzibiliziran prema našim najmladim sugradanima i da toj problematici pristupa s puno pažnje. Proteklih godina participacija roditelja iznosila je od 1. rujna 2003. godine za 10-ero satni boravak 480,00kn; od 1. rujna 2004. godine 530,00 kuna, te je poljednja korekcija bila 1. prosinca 2008. godine od kada je participacija iznosila 550,00 kuna.

Istovremeno posljednjih godina naša su nastojanja usmjerena ka povecanju kapaciteta, a samim time i ukljucivanjem što veceg broja djece u predškolsku ustanovu. Konkretno, u ovoj je pedagoškoj godini u odnosu na proteklu godinu, Grad Labin povecao broj upisane djece za 38. što za Proracun Grada Labina predstavlja dodatni rashod od 456.000,00kn.

Od 2003. godine pa do danas otvorili smo cetiri nove jaslicke grupe te novu grupu u Podrucnom vrticu Vinež. Time smo stvorili uvjete da gotovo u potpunosti možemo ukljuciti u predškolski odgoj gotovo svako dijete s podrucja Grada Labina.

Osim na proširivanju kapaciteta, Grad Labin posljednjih godina intenzivno ulaže u podizanje standarda i kvalitete usluge boravka djece u vrticu. Više od milijun kuna uloženo je u HACCP sustav koji omogucava zdravu prehranu naših najmladih, sanirano je krovište, zamijenjena stolarija, uredeno dvorište, zamijenjena zaštitna ograda, izvedeni su radovi na sanaciji centralnog grijanja u Centralnom vrticu i jaslicama, opremljene i renovirane sobe u centralnom vrticu, jaslicama i svim podrucnim odjeljenjima, kao i niz drugih investicija koje su znatno povecale kvalitetu boravka naše djece u Djecjem vrticu „Pjerina Verbanac“.

Naravno, ulaganja time nisu stala. U tijeku je priprema radova na postavljanju solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode u zgradi centralnog vrtica. Napominjemo i nova zapošljavanja odgajatelja i medicinskog osoblja u vrtic kao i njihovu kontinuiranu edukaciju, što labinski vrtic svrstava u najkvalitetnije vrtice u Istarskoj županiji.

Povezane vijesti:

Mališani Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ na prijemu kod gradonacelnika

Poceli upisi u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“

Plan upisa djece u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“

Edukacija na temu „Vrtic bez prisile“


Prilozi