Pretraživanje

Koncesije

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Koncesije

Grad Labin objavio je dana 05. srpnja 2018. godine na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ( https://eojn.nn.hr ) Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak: Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi (Broj objave:2018/S 01K-0017684).

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da na navedenoj stranici mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje. Krajnji rok za dostavu ponuda je 07.08.2018. do 12:00h, kada će se izvršiti i javno otvaranje ponuda u sjedištu davatelja koncesije, Grad Labin, Titov trg 11, Labin (upravna zgrada/mala vijećnica/prvi kat).

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Maja Babić Vidak
Tel. +385 52 866 830
email: maja.babic(at)labin.hr

Prilozi


;