Pretraživanje

Komunalno redarstvo

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalno i prometno redarstvo > Komunalno redarstvo

Nadležnost i ovlasti komunalnih redara:

 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
 • obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, sukladno zakonu o gradnji (NN 153/13) i zakonu o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
 • predložiti izdavanje pokretanje prekršajnog postupka,
 • izdavati mandatne kazne.

Provodeći 'Odluku o komunalnom redu' komunalno redarstvo nadzire:
 • Uređenje naselja:
  • Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada brojevima,
  • Uređenje i održavanje okućnica,
  • Javna rasvjeta,
  • Postavljanje, održavanje urbane opreme u općoj uporabi,
  • Uređenje javnih zelenih površina,
  • Držanje životinja,
  • Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta,
  • Održavanje dječjih i sportskih igrališta,
  • Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti
 • Korištenje javnih površina
 • Skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom
 • Uklanjanje snijega i leda
 • Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Provodeći 'Odluku o korištenju javnih površina na području Grada Labina' komunalno redarstvo nadzire:
 •  dali korisnik javne površine ima ishodovano odobrenje od strane Grad Labina za korištenje javne površine, te dali javnu površinu koristi u skladu sa odobrenjem.

Provodeći „Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i kretanju
kućnih ljubimaca na javnim površinama("Službene novine Grada Labina br.08/14“ ) komunalno redarstvo nadzire:
 • uvjete i način držanja kućnih ljubimaca,
 • kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama.

Provodeći 'Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Labina' ("Službene novine Grada Labina" br. 04/2015), komunalno redarstvo obavlja inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, a posebice nadzire:
 • mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta:
  • ograničenja radi zaštite nerazvrstanih cesta,
  • prekomjernu uporabu,
  • privremeno zauzimanje,
  • priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu,
  • izvanredni prijevoz.

U suglasju s odredbama  čl. 6. st.2. i čl. 10. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" br. 
30/0955/13 153/13) komunalno redarstvo vrši:
 • kontrolu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • U obavljanju nadzora iz stavka 2. ovog članka, komunalni redaru ovlašteni su:
  • narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,
  • zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,
  • zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 3. ovoga stavka. 

Provodeći 'Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 
153/13)'komunalni redar ima pravo i obvezu strankama narediti poduzimanje slijedećih mjera:
 • uklanjanje ruševine zgrade,
 • otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija,
 • uklanjanje građevine,
 • usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje,
 • uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje,
 • privremenu obustavu izvođenja radova,
 • dovršenje vanjskog izgleda zgrade,
 • izlaganje energetskog certifikata.

Provodeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br.94/13) komunalni redar vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom te poduzima:
 • mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,
 • mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.

Plaćanje kazni
 • Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Prekršajnog zakona ("NN" br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15), od 21. listopada 2015. godine plaćanje kazni je uređeno na način da je omogućeno da se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne, čime se smatra da je novčana kazna u cjelini plaćena te se protiv počinitelja prekršaja neće voditi prekršajni postupak, izrečena kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj. 
 • Smatra se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Također se smatra da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. 
 • Ukoliko se novčana kazna u polovičnom iznosu ne naplati od počinitelja prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja, protiv njega se izdaje obvezni prekršajni nalog, uz upozorenje da, ako u roku koji mu je određen za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena (čl. 152. st. 3).

     
Odluke i akti po kojima postupaju prometno-komunalni redari možete pogledati OVDJE

Prilozi


;