Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije NOĆ GRADA LABINA

Utorak, 11. Srpnja 2023. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.), članka 5. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija - NOĆ GRADA LABINA – 12. kolovoza 2023. godine

1. Lokacija 1.

- namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

- lokacija se sastoji od: a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

b – površine za postavu ugostiteljske terase (25,00 m2)

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 245,54 eura/1.850,00 kuna[1],

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

- korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.2. Lokacija 2.

- namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

- lokacija se sastoji od: a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

b – površine za postavu ugostiteljske terase (25,00 m2)

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 245,54 eura/1.850,00 kuna,

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

- korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.3. Lokacija 3.

- namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja bombona, kokica i šećerne vate),

- korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 3,00 x 2,00 m,

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 79,63 eura/600,00 kuna

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju4. Lokacija 4.

- namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost (dozvoljena je prodaja fritula i dr. vrsta uštipaka i palačinki),

- korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 3,00 x 2,00 m,

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 79,63 eura/600,00 kuna,

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

- korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

5. Lokacija 5.

- namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja balona i igračka),

- korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 39,82 eura/300,00 kuna6. Lokacija 6.

- namjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,(dozvoljena prodaja craft piva isključivo domaće proizvodnje),

- korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 39,82 eura/300,00 kuna

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,7. Lokacija 7.

- nanamjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,(dozvoljena prodaja alkoholnih likera, koktela i rakije),

- korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 39,82 eura/300,00 kuna

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju8. Lokacija 8.

- nanamjena lokacije: ugostiteljska i/ili trgovačka djelatnost,(dozvoljena prodaja vina),

- korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 39,82 eura/300,00 kuna

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju9. Lokacija 9.

- namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

- lokacija se sastoji od: a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

- početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 79,63 eura/600,00 kuna

- korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

- korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni, hrani i dr. pozitivnih propisa.

Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom u prilogu

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, Labin, sa napomenom: "NE OTVARATI – NOĆ GRADA LABINA 2023.".

Obrazac ponude mora se dostaviti u izvorniku, a popratna dokumentacija (isprave priložene ponudi) se može dostaviti u običnoj preslici.

Ukoliko su isprave priložene ponudi podnesene u običnoj preslici, Povjerenstvo može zatražiti od ponuditelja da predoči izvornike priloženih isprava.

Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 20. srpnja 2023. godine u 13,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.
Ponuda (obrazac ponude) koja bude dostavljena u običnoj preslici, smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.
Cjelokupni Javni poziv i pripadajuće priloge preuzmite u nastavku.

Prilozi