Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021.

 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 4. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021. godinu.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje javne površine za postavu privremenih objekata i naprava u Rapcu:

 

1.    Lokacija 9

  • namjena lokacije: izrada privremenih tetovaža
  • početni iznos poreza 20.000,00 kuna/godišnje

Ostali uvjeti:

  • korisnik lokacije može koristiti stand maksimalne dimenzije 2,00/1,00 m

 

2.    Lokacija 1 i 8

  • namjena lokacije: iznajmljivanje električnih romobila putem mobilne aplikacije za android i iOS
  • početni iznos poreza 11.040 kuna


DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za dodjelu lokacije u Rapcu" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom, prezimenom i adresom ponuditelja.

            Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi)  dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

 Cjelokupni poziv te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.
 

Prilozi


;