Pretraživanje

Javni natjecaj za sufinanciranje projekata povecanja energetske ucinkovitosti u obiteljskim kucama na podrucju Grada Labina

Petak, 27. Lipnja 2014. - 11:31

Grad Labin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost raspisuje Javni natjecaj za sufinanciranje projekata povecanja energetske ucinkovitosti fizickim osobama koje žive u obiteljskim kucama na podrucju Grada Labina. Za navedene projekte Fond je osigurao i odobrio financijska sredstva u iznosu od 480.000,00 kn, a Grad u iznosu od 120.000,00 kn.

Maksimalni iznos koji se sufinancira od strane Fonda je do 40% opravdanih troškova ulaganja odnosno do 30.000,00 kuna (sa PDV-om) po obiteljskoj kuci, dok Grad sufinancira 10% opravdanih troškova ulaganja, odnosno do 7.500,00 kn (sa PDV-om) po obiteljskoj kuci.

Pravo na predaju prijave na Javni natjecaj mogu ostvariti fizicke osobe koje mogu dokazati vlasništvo i legalnost objekta u kojem je planirana ugradnja opreme i radovi, koje imaju prebivalište na podrucju Grada Labina, te koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere navedene u Pravilniku, a za koje podnose prijavu. Pojedina fizicka osoba može zatražiti sufinanciranje odnosno podnijeti prijavu za jednu, više ili sve mjere energetske ucinkovitosti.

Mjere energetske ucinkovitosti za koje se može tražiti sufinanciranje jesu sljedece:

1. Izrada ili povecanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - termo fasada (U=0,4 W/m2K za vanjski zid);

2. Izrada ili povecanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - krovišta (U=0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru);

3. Izrada ili povecanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - pod (U=0,45 W/m2K za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora);

4. Zamjena vanjske gradevne stolarije (U=1.1 W/m2K za staklo, U=1.6 W/m2K za cijeli prozor);

5. Ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla;

6.Ugradnja uredaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

7. Izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuce nakon provedbe projekta

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdani trošak.

Predmet ovog Natjecaja nisu obiteljske kuce:

- cija je gradnja u tijeku i

- one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okoncanja postupka.

Tocan broj obiteljskih kuca koja ce ostvariti pravo na sufinanciranje utvrdit ce se na temelju Liste prednosti te ukupnog iznosa sredstava za sufinanciranje odobrenog od strane Fonda i Grada.

S odabranim korisnicima sklopit ce se Ugovor kojim ce biti definiran iznos koji se sufinancira, rokovi za ugradnju opreme i izvodenje radova, nacin placanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.


Prilozi