Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju službenog automobila u vlasništvu Grada Labina

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji službenih vozila KLASA: 406-01/19-01/39, URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 11. lipnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 12. lipnja 2019. godine objavljuje  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA LABINA

I PREDMET PRODAJE:

1.    Vrsta vozila: M1 - osobni automobil,

- marka: CITROEN,

- tip vozila: N,

 - model vozila: C4,

- boja: srebrna s efektom,

- broj šasije: VF7NC9HPOFY528638,

- oblik karoserije: zatvoreni,

- godina proizvodnje: 2015. godina,

- vrsta motora: Diesel Euro V,

- snaga motora u kW: 68,

- radni obujam motora u cm3: 1560,

- u prometu od: 2015. godine,

- stanje putomjera: nije moguće očitati zbog oštećene upravljačke jedinice, vozilo odjavljeno.

Početna cijena: 4.866,97 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima, strojevima i opremi od 29. ožujka 2019. godine

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

- uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene koja se uplaćuje u korist Grada Labina IBAN -  HR4523400091822200000, poziv na broj HR68 7757 -OIB (kupca), opis „jamčevina po natječaju za kupnju službenog vozila“.

Ponude za koje nije uplaćena jamčevina neće biti razmatrane. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditeljima s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila i sve ostale troškove dužan je snositi kupac.

Vozila se mogu pregledati radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 052/866-841 ili 091/9322274.

 

III SADRŽAJ PONUDE

 - ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe); a za obrtnika i preslika obrtnice,

-  izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,

-  naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)

-  dokaz o plaćenoj jamčevini,

-  broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

 -  ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.

 

 IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do četvrtka, 27. lipnja 2019. godine, do 14.00 sati bez obzira na način dostave. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA".

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Ponude koje pristignu nakon utvrđenog roka smatrati će se zakašnjelima.

 

 V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopiti će se s ponuditeljem koji je prvi predao ponudu. Svi ponuditelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u što kraćem roku. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obavezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Labinom i uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije. Ako odabrani ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene i ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Cjelokupni tekst natječaja te Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka preuzmite u prilogu.

Prilozi


;