Pretraživanje

Javni natjecaj za obavljanje veterinarsko-higijenicarskih poslova

Petak, 29. Ožujka 2013. - 9:41

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika raspisao je u petak, 29. ožujka 2013. godine Javni natjecaj za obavljanje veterinarsko-higijenicarske poslove.

Poslovi za obavljanje veterinarsko – higijenicarskih poslova obuhvacaju sakupljanje, cuvanje i zbrinjavanje živih napuštenih pasa i macaka, te uklanjanje leševa životinja sa javno – prometnih površina uz njihovo zbrinjavanje, sve sukladno pozitivnim propisima.

Rok za predaju ponuda istice 15 dana od dana objave na oglasnoj ploci u Gradu Labinu, odnosno 15. travnja u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina u ostavljenom roku bez obzira na nacin dostave. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Gradsko vijece Grada Labina donosi Odluku o izboru osobe kojoj se povjeravaju veterinarsko-higijenicarski poslovi.


Prilozi