Pretraživanje

Javni natjecaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u Labinu

Srijeda, 18. Lipnja 2014. - 8:23

Na temelju clanka 5. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Labinu (“Službene novine Grada Labina” broj 2/12.), sukladno Odluci o objavi javnog natjecaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom, oznake KLASA: 022-05/14-01/2-203, URBROJ: 2144-01-01-14-1 od 16. lipnja 2014. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, objavljuje Javni natjecaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom. Predmet javnog natjecaja je obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u Labinu, na relaciji: Titov trg – ulica Sv. Katarine – Presika (kružni tok). Prijevoz putnika obavljat ce se u razdoblju od dana potpisivanja Ugovora do 31. prosinca 2017. godine. Pocetni iznos za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom iznosi 100,00 kuna. Ugovor se sklapa na 4 godine.

Ponude se podnose u dvostruko zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporuceno na adresu Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin: vanjska sa naznakom: «NE OTVARATI – PONUDA NA NATJECAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM», te unutarnja sa imenom/nazivom i adresom ponuditelja, u roku od 8 dana od dana objave natjecaja, odnosno najkasnije do 26. lipnja 2014. godine u 12,00 sati.

U razmatranje ce se uzeti samo one ponude koje budu zaprimljene u pisarnici Grada Labina unutar natjecajnog roka bez obzira na nacin dostave.

Natjecatelji su dužni uplatiti jamcevinu u iznosu od 100,00 kuna u korist žiro racun broj: HR4523400091822200000 - "GRAD LABIN - Jamcevina", s pozivom na broj: 68 5789 - OIB.

Ponuditelj koji odustane od ponude nakon javnog otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamcevine. Javno otvaranje ponuda bit ce 26. lipnja 2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Grada Labina.


Prilozi