Pretraživanje

Javni natjecaj za obavljanje poslova deratizacije,dezinsekcije i dezinfekcije

Petak, 29. Ožujka 2013. - 9:33

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika raspisao je u petak, 29. ožujka 2013. godine Javni natjecaj za obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Predmet javnog natjecaja je povjeravanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije. Ugovor se sklapa na vrijeme od 2 godine. Poslovi za obavljanje deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije obuhvacaju obavljanje dviju deratizacija javnih površina u tekucoj godini, te obavljanje dezinsekcije jednom godišnje.

Rok za predaju ponuda istice 15 dan od dana objave na oglasnoj ploci u Gradu Labinu,odnosno 15. travnja u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina u ostavljenom roku bez obzira na nacin dostave. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Gradsko vijece Grada Labina donosi Odluku o izboru osobe kojoj se povjeravaju poslovi za obavljanje deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.


Prilozi