Pretraživanje

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

Ponedjeljak, 28. Studenog 2016. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178//04., 38/09., 79/09.,153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 14/14. i 36/15.), članka 3. stavak 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta oznake KLASA: 022-05/16-01/2-388 URBROJ: 2144/01-01-16-1 od 21. studenog 2016. godine, Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora.

Natječaj je otvoren 15 dana, odnosno do srijede 14. prosinca 2016. godine kada će biti javno otvaranje ponuda u prostorijama Grada Labina s početkom u 12,00 sati.

Prilozi