Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Četvrtak, 13. Srpnja 2023. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17., 15/17. i 15/22.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 024-02/23-02/266, URBROJ: 2163-4-01-23-1, od 11. srpnja 2023. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama slijedećih poslovnih prostora.
 

1.    Poslovni prostor na adresi Katuri 17, Labin, ukupne površine 18,00 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 362/2, k.o. Novi Labin, u prizemlju zgrade, južna strana, 4. poslovni prostor u nizu s desne strane hodnika; 

2.    Poslovni prostor na adresi Katuri 17, Labin, ukupne površine 18,00 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 362/2 k.o. Novi Labin, u prizemlju zgrade, južna strana, 4. poslovni prostor u nizu s lijeve strane hodnika, 

-       namjena poslovnih prostora: okupljanje i zaštita hendikepiranih i invalidnih osoba,

-     iznos mjesečne naknade: 0,66 EUR / 5,00 HRK[1]/m2 (PDV nije uključen).

Oba poslovna prostora daju se na korištenje kao cjelina, jednom korisniku.

Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 16. kolovoza 2023. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana, 16. kolovoza 2023. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.
Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ostvari najviše bodova. Gradonačelnik Grada Labina zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu.

Ako podnositelj koji je ostvario najviše bodova ne pristupi potpisivanju Ugovora u roku od osam dana od dana primitka Odluke, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku slijedećeg ponuditelja za taj poslovni prostor.
Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 866-863.    

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu. 

Prilozi