Pretraživanje

Javna nabava

Građani i gradska uprava > Javna nabava i natječaji > Javna nabava

JAVNA NABAVA:

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

1. PODACI O NARUČITELJU

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Labin je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.

Grad Labin
Titov trg 11
52220 Labin
MBS 2561921
OIB 19041331726
Telefon: +385 52 866 810
Glavna adresa naručitelja (URL):www.labin.hr

2. PRAVNI I ZAKONSKI OKVIR

Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosti europskih pragova nabave (male i velike vrijednost).    

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Grad Labin provodi sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi. 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službene novine“ Grada Labina 7/17)

3. SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.), Grad Labin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.    

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

4. PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine ", br. 120/16) javni naručitelj obvezan je objaviti Plan nabave. 

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), naručitelj je obvezan objaviti plan nabave i sve njegove kasnije promjene na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).

Plan nabave, roba radova i usluga za 2022. godinu.


Arhiva plana nabave


5. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 
6. POSTUPCI JAVNE NABAVE

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Labina možete pogledati na web stranici Objava javne nabave. Na On-line popisu objava u desnom uglu ekrana kliknite na "na formular traži" i u rubrici Naziv naručitelja upišite Grad Labin kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave Grada Labina koji su u tijeku.  

a) Objavljeni postupci javne nabave:


b) Sklopljeni ugovori
c) Poništeni postupci  

6.1. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

7. NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA
 
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.  

a) Objavljeni postupci
b) Poništeni postupci

8. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine ", br. 120/16) Grad Labin objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
Naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - objavljen u EOJN RH

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - stanje na dan 26.02.2021   

Arhiva - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Prilozi


;