Pretraživanje

Izvješce sa 37. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Petak, 05. Travnja 2013. - 12:44

Sinoc je u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina održana 37. redovna sjednica Gradskog vijeca  Grada Labina koja je ujedno i posljednja u ovom sazivu.

Vijecnici su od Elvisa Zahtile, pomocnika nacelnika Policijske postaje Labin dobili informaciju o stanju sigurnosti na podrucju Grada Labina u 2012. godini koje je za podrucje Grada ocijenjeno zadovoljavajuce.

Na vijecnickim klupama našao se i Zakljucak o davanju suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ Labin koji sadrži opce odredbe upisa kao i mjerila i postupak upisa i ispisa za tekucu godinu. Prihvacen je Izvještaj o radu Savjeta mladih Grad Labina za 2012. godinu koju je podnijela predsjednica Savjeta mladih Jelena Batelic.

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio je Izvještaj o radu za razdoblje srpanj - prosinac prethodne godine. Tom prigodom gradonacelnik Demetlika zakljucio je da je Grad Labin zajedno sa gradskim tvrtkama i ustanovama u izvještajnom razdoblju proveo uspješan niz programskih aktivnosti s ciljem ocuvanja socijalne sigurnost grada i promocije posebnosti, uz istovremeno davanje pozitivnih impulsa poduzetništvu osiguravajuci povoljne uvjete za poticaj interesa za investicije.

Usprkos otežanim uvjetima, Grad Labin nije posustao niti u investicijskoj politici niti u programskim aktivnostima imajuci uvijek u vidu interese gradana i kvalitetan, kontinuirani razvoj grada. Jednoglasno je prihvaceno Izvješce o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina  za  2012. godinu, o kojem je govorio Alen Golja, direktor KP „1. Maj  Labin“ .

Gradsko vijece Grada Labina sinoc je donijelo i Odluku o odredivanju imena ulica u turistickim zonama na podrucju naselja Rabac. Tako su u turistickoj zoni u istocnom dijelu naselja Rabac (Girandella) odredena slijedeca imena ulica: Ulica Svetog Andrije, Ulica Mediteranska, Ulica Lanterna i Ulica Girandella. Na drugoj strani Rapca, u zapadnom dijelu naselja (zona na ulazu u Rabac) odreden je naziv Maslinica. Ulica Slobode i Obala maršala Tita koje su odredene Rješenjem o imenovanju ulica u naselju gradskog karaktera ovom Odlukom produžuju se kako slijedi:  Ulica Slobode do kraja turistickog naselja Girandella a Obala maršala Tita do svjetionika.

Kulturni djelatnici i kulturna javnost Grada Labina od jucer posjeduju i dokument pod nazivom  Kulturna strategija Grada Labina 2014. - 2019. godine u kojem su definirani ciljevi kulturnog razvitka odnosno nacin ostvarivanja ucrtanih ciljeva. Polazišna osnova za izradu kulturne strategije Grada Labina je sadašnji stupanj razvitka Labina, osobito kulturnog sektora, vizija razvoja Labina, te širi okvir razvoja kulturnog sektora definiran u Istarskoj kulturnoj strategiji i relevantnim zakonima i odlukama na nacionalnoj razini.

Koordinator izrade kulturne strategije je dipl. soc. Davor Miškovic koji je u proteklim mjesecima zajedno sa deveteroclanim radnim timom te uz pomoc cetrdesetak kulturnih djelatnika i konzumenata kulture, konsenzusom definirao Labin kao „rudnik kulture“  te postavio ciljeve za naredno petogodišnje razdoblje.

Nadalje, na sinocnjoj sjednici donijeta je Odluka o davanju suglasnosti da Grad Labin bude jedan od osnivaca Udruge ATRIUM - Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeca kao nositelja upravljanja buducom kulturnom rutom istog naziva u sjecanju na urbani i povijesni razvoj Europe. Gradsko vijece potvrdilo je odluku o izboru Danijela Cukuna vlasnika obrta „Danijeliz Mutvorana kao najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste te tvrtke Signalinea iz Rijeke za najpovoljnijeg ponuditelja za poslove obilježavanja horizontalne signalizacije.

Radi uskladenja sa  važecim pozitivnim propisima gradski su vijecnici prihvatili i novu Odluku o obavljanju dimnjacarskih poslova.

Usvojenom Odlukom o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza dana je mogucnost da autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na temelju važeceg ugovora o koncesiji, prilikom isteka takvog ugovora, a ukoliko i dalje žele obavljati autotaksi prijevoz na temelju dozvole, nisu prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u obvezi ispuniti  uvjet sjedišta ili prebivališta na podrucju Grada Labina, kao i pogodnost da autotaksi vozilo više ne mora zadovoljavati uvjet da nije starije od deset godina.

Odlukom o izmjeni Odluka o zonama za odredivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu labinskim umjetnicima koji imaju u zakupu gradske prostore u funkciji ateljea smanjen je koeficijent obracuna sa 0,5 na 0,2 ineksnih poena.

Ovom izmjenom želi dodatno motivirati i obavezati likovne umjetnike koji u zakupu imaju gradske prostore na još aktivnije djelovanje u cilju prepoznatljivosti grada kao kulturne tocke u regiji, s posebnim naglaskom na otvorenost njihovih prostora u ljetnim mjesecima, kao dodatne ponude kulturnog turizma.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 144/12.) i Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12.) propisana je obveza jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave da u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona usklade svoje statute i druge opce akte s odredbama zakona. Zakoni su stupili na snagu 29. prosinca 2012. godine, te je u skladu sa time Gradsko vijece Grada Labina donijelo Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina kao i Poslovnicku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Labina.


Prilozi