Pretraživanje

Izvješce sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 05. Ožujka 2013. - 7:09

Na sinoc održanoj 36. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina prihvaceno je Izvješce o stanju sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za 2012. Godinu, kojeg je vijecnicima obrazložio Boris Rogic, strucni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ. Naime, zakljuceno je da Grad Labin raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (Javna vatrogasna postaja,  Dom zdravlja, ekipe HEP-a, KP Vodovod Labin d.o.o. Labin i  1. Maj Labin d.o.o. Labin, Hrvatske šume, Vodoprivreda.o.o. Buzet). Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Gradu je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. Sukladno zakonskim odredbama ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada, i to kao postrojbe civilne zaštite opce namjene i postrojbe civilne zaštite specijalisticke namjene. Postrojbe CZ su kvalitetno popunjene, a izvršeni su i svi preduvjeti za njihovo angažiranje u slucaju potrebe. Zapovjedništvo i zapovjedni sastavi su takoder na potrebitoj razini strucnosti za provedbu namjenskih zadaca.

Gradsko vijece Grada Labina donijelo je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Trgovackog društva LABIN STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama kojem se dodaju  nove djelatnosti: usluga cišcenja svih vrsta objekata, usluga promidžbe, reklame i propagande i djelatnost strucnih poslova i zaštite od požara. Ujedno se temeljni kapital Društva uskladuje sukladno zakonskim odredbama na iznos od 20.000,00 kuna.

Gradski su vijecnici donijeli i Odluku o ponovnom izlaganju prodaji putem javnog natjecaja nekretnine u njegovom vlasništvu – stana u Labinu, Prilaz Vetva 14, po pocetnoj cijeni od 396.474,87 kn.

Valja napomenuti da je sukladno Odluci Gradskog vijeca o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina koja je objavljena u Službenim novinama Grada Labina broj 15/2012., bio raspisan natjecaj za prodaju stana u Labinu, Prilaz Vetva 14.

Kako u natjecajnom roku od 15 dana nije pristigla niti jedna ponuda za kupnju stana, zatraženo je ponovno mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka graditeljske struke Ane Hecimovic iz Pule.

Prema mišljenju ovlaštenog sudskog vještaka pocetna cijena stana se može umanjiti za 10% obzirom na okolnosti koje vladaju na tržištu nekretnina i cinjenici da je natjecaj okoncan bez iskazanog interesa za kupnju. 

Za clanove Školskog odbora Centra „Lice Faraguna“ Labin, imenovani su slijedeci clanovi: Marija Kadoic Balaško, Edi Juricic, Labin i Tanja Verbanac.  Za clanove Školskog odbora Osnovne škole Matije Vlacica Labin, imenovani su slijedeci clanovi: Boris Šumberac, Dino Škopac i Donald Blaškovic.

Za clanove Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin,  imenovani su slijedeci clanovi: Ivica Kralj, Ružica Baca i Mirela Ružic.

Elvis Zahtila razriješen je dužnosti clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina, a na istu dužnost imenovan je Davor Tomicic, nacelnik Policijske postaje Labin. Dužnosti clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina razriješen je Ljubomir Buršic a imenovan Donald Blaškovic, procelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina.