Pretraživanje

Izvješce sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 27. Ožujka 2012. - 10:29

U ponedjeljak, 26. ožujka 2012. godine održana je 27. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na kojoj je usvojeno Izvješca o stanju sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za 2011. godinu. Izvješce koje je podnio Boris Rogic, zapovjednik zapovjedništva Civilne zaštite Grada Labina  sadrži skracenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina kojom se konstatira da Grad Labin ima „Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara“ iz 2011. godine i „Planove civilne zaštite i zaštite i spašavanja“, da je ustrojen Stožer zaštite i spašavanja Grada Labina, a clanovi Stožera imenovani su u skladu sa zakonom.

Stožer je sastavljen od strucnih osoba sa podrucja Grada i šire, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaca zaštite i spašavanja, te Grad Labin raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (Javna vatrogasna postrojba, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, KP Vodovod Labin d.o.o. Labin i 1. Maj d.o.o. Labin, Hrvatske šume-Šumarija Labin, Vodoprivreda d.o.o. Buzet).

Prema Izvještaju stanje zaštite i spašavanja u Gradu je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.

Na sjednici je gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio, sukladno Zakonu redovito polugodišnje Izvješce o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine.

Vijecnici su usvojili i Godišnje izvješce o izvršenju Proracuna Grada Labina za 2011. godinu. Ukupni prihodi i primici Proracuna Grada Labina u 2011. godini, ostvareni su u visini od 66..247.758,64 kuna ili 93,9% godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proracuna izvršeni su u iznosu od 62.712.406,38  kuna ili 89,9% godišnjeg plana, iz cega proizlazi višak prihoda u iznosu od 3.535.352,26 kuna.

Iz navedenog viška nadoknaduje se manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 818.187,88 kuna., te višak prihoda i primitaka koji se prenosi u iducu godinu iznosi 2.717.164,38 kuna.

Vijecnici su prihvatili Odluku o osnivanju i imenovanju Vijeca za davanje koncesijskog odobrenja u sastavu Dorino Rajkovic, Valdi Gobo, Ivo Škopac, Damir Rudela i Nino Škopac. Clanovi Vijeca izmedu sebe birati ce predsjednika Vijeca.

Usvojenom Odlukom o prodaji gradevnih cestica u poslovnoj zoni Vinež – II faza omogucena je prodaja dviju parcela putem javnog natjecaja prikupljanjem pismenih ponuda u Poslovnoj zoni Vinež II.  Na gradevnim cesticama koje se izlažu prodaji, a sukladno odredbama Detaljnog plana uredenja Poslovne zone Vinež – II faza (SNGL broj 01/09.), predvidena je izgradnja gradevina gospodarske namjene i to gradevina proizvodne namjene i gradevina poslovne namjene (oznake K4).

Gradevine proizvodne namjene obuhvacaju sljedece djelatnosti: proizvodnja, obrtništvo, a gradevine poslovne namjene: manje proizvodei pogone, obrtništvo, trgovinu i manja skladišta, komunalne usluge.

  

Pocetna cijena zemljišta utvrdena je u iznosu od 20 € po m2 i predstavlja 50% procjenjene tržišne vrijednosti zemljišta kao jedna od mjera za poticanje gospodarstva i zapošljavanja sukladno Zakljucku Poglavarstva Grada Labina Klasa: 022-05/09-01/02-55 od 11. ožujka 2009. godine. Pocetna cijena u kunama utvrdena je prema srednjem tecaju Hrvatske narodne banke koji za 1€ na dan 9. ožujka 2012. godine iznosi 7,556363 kn sukladno Tecajnoj listi broj 48 od 8. ožujka 2012. godine.

Gradsko vijece raspravljalo je te dalo prethodnu suglasnost na prijedlog Odluke o clanovima Upravnog vijeca Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.