Pretraživanje

Izvješće s 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Četvrtak, 18. Lipnja 2020. - 0:00

Danas su gradski vijećnici nakon stanke duge četiri mjeseca održali redovnu sjednicu Gradskog vijeća u prostorijama Grada Labina. Naime, tijekom stanke održano je sedam sjednica Gradskog vijeća no na jedan drukčiji način, onaj virtualni. Današnja sjednica bila je 38. redovna, a na samom početku iste održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata i usvojenih Zapisnika s prošlih sjednica vijećnici su usvojili rebalans ovogodišnjeg Proračuna. Usvojeni su rebalansi po programima Proračuna, a smanjenje ukupnog iznosa prouzrokovano je smanjenim prihodima proračuna Grada Labina slijedom usporenih gospodarskih kretanja te primjene mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak, oslobođenja, odgode ili obročnog plaćanja pojedinih prihoda proračuna Grada Labina, temeljem Odluka Gradskog vijeća o mjerama pomoći lokalnom gospodarstvu od 31. ožujka 2020. i 24. travnja 2020., te zbog osiguranja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom korona virusa.

Ovim, Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna planirano je smanjenje od 9.487.177,00 kuna ili 7,13%. u odnosu na prvobitno planirani proračun te sada iznosi 123.507.375,00 kuna. Rebalans je usvojen jednoglasno.

Osim odluka koje su se ticale rebalansa Proračuna vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Labina, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja te Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje.

Osim navedenog gradski su vijećnici prihvatili i Zaključke o  prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1.maj d.o.o. Labin za 2019. godinu, o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2019. godinu te Zaključke o  davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivo Lola Ribar Labin, Osnovne škole Matije Vlačića Labin, Centra Liče Faraguna Labin i Umjetničke škole Matka Brajša Rašana.

IMG-84236a3ddf79ad4c3974e20e878dfaa0-V.jpg (153 KB)