Pretraživanje

Imenovani članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora

Četvrtak, 04. Lipnja 2020. - 0:00

Odlukom Gradskog vijeća  izbori  za članove vijeća mjesnih odbora  održati  će se 5. srpnja, odnosno istog dana kada i izbori za zastupnike u Hrvatski Sabor. Nastavno na tu Odluku,  na jučer održanoj elektronskoj 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, gradski su vijećnici imenovali članove stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva.

U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora imenovani su:.Izabela Barbić, dipl. pravnica – za predsjednicu te  za članice dipl. pravnice Ružica Baća i  Rovena Runko Brenčić.  Diplomirana pravnica Lara Čekada Franković imenovana je zamjenicom  predsjednice,  dok su Nina Paušić i Iris Rojnić, zamjenice članica Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Labina.

Gradsko izborno povjerenstvo je, uz biračke odbore, tijelo za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora. Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana i njihovi zamjenici koje imenuje Gradsko vijeće s time da predsjednika i zamjenika predsjednika Gradsko vijeće imenuje iz reda sudaca ili istaknutih pravnika, a ostale članove stalnog sastava imenuje iz reda pravnika i građana koji ne smiju biti članovi političkih stranaka.

Gradsko izborno povjerenstvo propisuje obrasce o postupku kandidiranja i provedbi izbora,donosi obvezatne upute za rad,brine o zakonitoj pripremi i provođenju izbora za članove vijeća,imenuje članove biračkih odbora, određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,nadzire rad biračkih odbora,obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu za vijeća,nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,prikuplja i zbraja rezultate izbora na biračkim mjestima,objavljuje rezultate za izbor članova vijeća te obavlja druge poslove radi provedbe izbora za vijeća.

Prilozi