Pretraživanje

Gradski vijecnici jednoglasno usvojili Prve Izmjene i dopune Proracuna Grada Labina za 2010. godinu

Utorak, 03. Kolovoza 2010. - 10:18

Na sjednici Gradskog vijeca Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 2. kolovoza 2010. godine usvojen je Izvještaj o izvršenju Proracuna Grada Labina za razdoblje sijecanj-lipanj 2010. godine. Naime, Proracun Grada Labina za 2010. godinu donijet je u prosincu prošle godine  u iznosu od 82.005.870,00 kuna, a Odjel gradske uprave za proracun i financije izradio je tromjesecne planove Proracuna Grada Labina za 2010. godinu na osnovi kojih se sukladno raspoloživim sredstvima izvršava Proracun. Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju 2010. godine iznose 32.071.655,66 kuna ili 39,1% godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proracuna izvršeni su u iznosu od 28.834.681,36 kuna ili  35,2% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi razlika izmedu ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka raspoloživ u slijedecem razdoblju u iznosu od 3.236.974,30 kuna. 

U strukturi prihoda, porezni prihodi kao najznacajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.963.501,64 kuna, što iznosi 42,5% godišnjeg plana, a prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11.746.126,50 kuna što iznosi 44,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 239.897,90 kuna. Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak cini porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 9.598.760,13 kune ili 44,2 % godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak i potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje su ostvarene u iznosu od 2.147.366,37  kune ili 43,0% godišnjeg plana.

Najznacajniji dio poreza i prireza na dohodak bez dijela za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva cini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 10.042.029,65 kuna što iznosi 50,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2009. godine ostvaren je za 17.223,87 kuna manje. Najviše je podbacio porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti koji je ostvaren 37,8% od planiranog ili 131.455,85 kuna manje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Porez na promet nekretnina naplacen je u iznosu od 737.945,59 kuna ili 46,1% godišnjeg plana, dok su prihodi od gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuce za odmor, porez na tvrtku) naplaceni u iznosu od 479.429,55  kuna odnosno 22,3% godišnjeg plana. U 2010. godini ukupno utvrdeni porez iznosi 1.217.375,14 kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine više za 26,3 %. Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2010. iznosili su 479.429,55 kn, što je za 44,4 % više u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 2.714.717,75 kuna što iznosi 50,2% godišnjeg plana, odnosno 131.254,41 kuna  manje od ostvarenja 2009. godine (4,6%). U strukturi ovih prihoda najznacajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 814.192,07 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 142.914,33 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 681.715,26 kuna, prihoda od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 261.692,34 kune, prihod od korištenja prostora elektrane u iznosu od 247.505,08 kuna i drugo.

U istom izvještajnom razdoblju rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 24.262.408,72 kune što predstavlja 42,2% godišnjeg plana. Najznacajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno cine 90,6% ukupno izvršenih rashoda poslovanja. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.879.406,41 kuna što cini 17,3% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proracuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 13,4%. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 692.866,17 kuna ili 33,8% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proracuna imaju udjel od 2,4%. Vijecnici su jednoglasno prihvatili i prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proracuna Grada Labina za 2010. godinu zajedno sa pripadajucim programima koji je u odnosu na prvobitni proracun manji za 3,5 % ili 2.900.533 kn.

Najznacajnije smanjenja prihoda planirano je kod prihoda od poreza, a odnosi se na predvideno smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak zbog promjena Zakona o porezu na dohodak u dijelu kojim se mijenjaju stope i osnovice poreza na dohodak. Na planirano smanjenje poreza i prireza na dohodak utjecalo je i znatno smanjenje poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti koji je umanjen za 16%, te na uvecanje povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 28% u odnosu na postojeci plan. U skupini Prihoda od pomoci iz proracuna planirano je povecanje prihoda u iznosu od 823.324 kuna ili povecanje od 9,8 % od plana, a odnosi se na uskladenje navedene skupine prihoda sa ostvarenim i ocekivanim prihodima proracunske godine. Najznacajnije promjene u navedenoj skupini je povecanje plana kapitalnih pomoci iz državnog proracuna za Poslovnu zonu Vinež – II faza, koja iznosi ukupno 1.300.000 kn, dok se smanjenje najvecim dijelom odnosi na kapitalne pomoci od Fonda za zaštitu okoliša zbog trenutnog prolongiranja Projekta energetske ucinkovitosti na sustavu javne rasvjete. Sukladno tome planirani su i rashodi i izdaci. Osvrcuci se na ljetni rebalans Proracuna Grada Labina, gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika ukazao je na ozbiljnost posla koji donosi svako uravnoteženje prihoda i izdataka, posebno u ovako složenim gospodarskim uvjetima te je ujedno uputio apel vijecnicima za podrškom ovim izmjenama i dopunama.

Povezane vijesti:

Izvješce sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Izvješce sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Izvješce sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Izvješce sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Izvješce sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Izvješce sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Izvješce sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina