Pretraživanje

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je Plan prijma u službu za 2013. godinu

Srijeda, 06. Ožujka 2013. - 7:16

Pravni temelj za donošenje Plan prijma u službu za 2013. godinu sadržan je u cl. 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 09/09., 09/10), kojim je propisano da Gradonacelnik utvrduje Plan prijma u službu u upravna tijela lokalne jedinice na temelju prikupljenih prijedloga procelnika upravnih tijela, a vodeci racuna o potrebama upravnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima.

Pored prijedloga Plana prijma u službu za 2013. godinu izradena je i tablica koja je sastavni dio Plana i sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim odjelima, potreban broj službenika i namještenika na neodredeno vrijeme za 2013. godinu, te broj vježbenika odgovarajuce strucne spreme.

Plan prijma u službu je kratkorocan plan te se donosi samo za kalendarsku godinu.


Prilozi