Pretraživanje

Gospodarenje otpadom

Planiranje, gradnja i okoliš > Gospodarenje otpadomGospodarenje otpadom je skup aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada, smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš te kojima se definiraju sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada. Aktivnosti namijenjene unapređivanju gospodarenja otpadom temelje se na Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša, Narodne novine broj 46/02, Nacionalnom planu djelovanja na okoliš,Narodne novine broj 46/02, Strategiji gospodarenja otpadom, Narodne novine broj 130/05, Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2020., Narodne novine broj 3/17, direktivama o otpadu, a usmjerene su na:


- osiguravanje tehničkih preduvjeta za smanjivanje proizvodnje otpada i njegovih štetnih učinaka na okoliš
- obradu uporabljivih vrsta otpada
- smanjenje emisija stakleničkih plinova i
- uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

Provođenje održivog sustava gospodarenja otpadom prioritetno je pitanje u pogledu zaštite okoliša kao i ljudskog zdravlja. Gospodarenje otpadom znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, recikliranje i ponovnu uporabu otpada, prethodnu obradu prije konačnog odlaganja, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš te samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, propisana je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, a koji mora biti usklađen sa županijskim planom gospodarenja otpadom.

Korisni linkovi:

1.MAJ d.o.o., Labin – pružatelj javne usluge na području Grada Labina
Raspored odvoza otpada – miješani komunalni otpad, odvojeno prikupljeni otpad i mobilna reciklažna dvorišta
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada i drugih usluga 1.MAJ-a d.o.o.
Zelene navike za održivu Labinštinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Bioportal – web portal informacijskog sustava zaštite prirode
Parkovi Hrvatske
Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. - 2022. godine  – separat za Grad Labin
Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. - 2022. godine – separat za Grad Labin
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Labinu
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Labina  

Prilozi


;