Pretraživanje

Gospodarenje otpadom

Planiranje, gradnja i okoliš > Gospodarenje otpadomGospodarenje otpadom je skup aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada, smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš te kojima se definiraju sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada. Aktivnosti namijenjene unapređivanju gospodarenja otpadom temelje se na Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša, Narodne novine broj 46/02, Nacionalnom planu djelovanja na okoliš,Narodne novine broj 46/02, Strategiji gospodarenja otpadom, Narodne novine broj 130/05, Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2007. – 2015. godine, Narodne novine broj 85/07, direktivama o otpadu, a usmjerene su na:


- osiguravanje tehničkih preduvjeta za smanjivanje proizvodnje otpada i njegovih štetnih učinaka na okoliš
- obradu uporabljivih vrsta otpada
- smanjenje emisija stakleničkih plinova i
- uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

Provođenje održivog sustava gospodarenja otpadom prioritetno je pitanje u pogledu zaštite okoliša kao i ljudskog zdravlja. Gospodarenje otpadom znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, recikliranje i ponovnu uporabu otpada, prethodnu obradu prije konačnog odlaganja, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš te samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Kao rezultat navedenoga nastala je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom, koji mora biti, sukladno Zakonu o otpadu, Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09, usklađen sa Županijskim planom gospodarenja otpadom te s Programom zaštite okoliša Istarske županije, Izvješće o stanju okoliša, Službene novine Istarske županije broj 1/07.

Korisni linkovi:
1. Maj Labin
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Agencija za zaštitu okoliša
Naviku usvojimo i otpad odvojimo!
Bioportal
Parkovi Hrvatske
Aktualni popis s informacijama o lokacijama mobilnog reciklažnog dvorišta
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. - 2022. godine  – separat za Grad Labin
Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. - 2022. godine – separat za Grad Labin
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Labinu
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Labina  

Prilozi


;