Pretraživanje

Dokumenti prostornog uređenja

Planiranje, gradnja i okoliš > Dokumenti prostornog uređenja

Grad Labin je kroz Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju obavlja poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja.  U Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Labina i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Upravnog odjela.

dokumenti1.jpg (63 KB)Planovi na snazi dokumnti2.jpg (100 KB)Planovi čija je izrada u tijeku dokumenti3.jpg (51 KB)Arhiva JAVNA-RASPRAVa.png (83 KB)

Objava javnih rasprava
Kontakt osoba:
Viša stručna suradnica
za prostorno uređenje i gradnju
Sali Faraguna Peršić
Tel: +385 52 866 826
E-mail: sali.faraguna@labin.hr
     


;