Pretraživanje

Dimnjačarske usluge

Organizacija i način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova („Službene novine Grada Labina“ broj 7/13.), a koja je donesena na temelju Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 70/97., 128/99. 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12. 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu («Službene novine Grada Labina» broj: 16/11., 13/13., 5/14. i 13/14. ) i članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj: 9/09 i 9/10. – lektorirani tekst),Postupak za dodjelu koncesije provodi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na temelju javnog natječaja. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 5 godina uz naknadu čiju visinu određuje izvršno tijelo.

Prilozi


;