Pretraživanje

Danas 2. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Petak, 28. Lipnja 2013. - 10:59

U petak, 28. lipnja 2013. godine u 18,00 sati, u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina, održat ce se 2. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina.

Za rad Gradskog vijece Grada Labina predviden je aktualni sat te dnevni red kako slijedi: usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuce sjednice Gradskog vijeca, donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proracuna Grada Labina za 2012. godinu, donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih veterinarsko - higijenicarskih poslova, donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, donošenje Odluke o nepovratnim potporama za poticanje razvoja malog gospodarstva Grada Labina za razdoblje 2013 - 2015. godine i donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi za razdoblje 2013 - 2015. godine.


Prilozi