Pretraživanje

Udruge

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Udruge

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Grad Labin i nevladine, neprofitne organizacije na području Grada Labina, potpisali su u travnju 2009. Povelju o suradnji, koja se donosi kao izraz volje Grada Labina i organizacija civilnog društva s ciljem stvaranja djelotvornih mehanizama i standarda koji će unaprijediti međusektorsku suradnju u Gradu Labinu, a temeljeći se na vrijednostima moderne demokracije.

civilno1.jpg (39 KB)Vodič za osnivanje udruge civilno2.jpg (51 KB)Računovodstvo udruga (upute) civilno3.jpg (56 KB)Natječaji za sufinanciranje rada udruga
civilno4.jpg (37 KB)Programi Europske unije za udruge civilno5.jpg (67 KB)
Popis udruga u Labinu
civilno6.jpg (55 KB)Kontakti za udruge u Gradu Labinu
Korisni linkovi:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Registar udruga Republike Hrvatske
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije

Prilozi


;