Pretraživanje

8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 31. ožujka  2014. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći:

D N E V N I    R E D
 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća
 3. Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice Gradskog vijeća 20. veljače 2014.
 4. Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice Gradskog vijeća 10. ožujka 2014.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2013. godinu
 6. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za razdoblje 2014-2016. godine
 7. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2013. godini
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
 9. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka radi stjecanja prava vlasništva na dijelu zgrade RIŠ-a
 10. Donošenje Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina u Labinu, Prilaz Vetva 14
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove pod nazivom „Gradska knjižnica Labin“
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Izjave o usklađivanju Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima
 14. Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2014. godinu
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
 16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin.

Prilozi


;