Pretraživanje

7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 19. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak,  19.  prosinca 2013. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D
 1. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
 2. Donošenje Programa pripreme i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 3. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
 4. Donošenje Programa jačanja gospodarstva za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu
 5. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu  
 6. Donošenje Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 7. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 8. Donošenje Proračuna Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2014. godinu
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2014 godinu
 11. Donošenje Odluke o pristupanju Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 12. Donošenje Odluke u svezi sa zahtjevima Grada Labina u postupku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

Prilozi


;