Pretraživanje

4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 23. rujna 2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst, 8/13.), sazivam 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 23. rujna 2013. godine u 18,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D
  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
  2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin za 2012. godinu - prezentacija Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.)
  3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2012. godinu
  4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2012/2013. godinu
  5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vodovod Labin d.o.o. Labin
  7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin sa prijedlogom natječaja
  8. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina
  9. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina.

Prilozi


;