Pretraživanje

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 28. studenog 2016. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 28. studenog 2016. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
3.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
4.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
5.    Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
6.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
7.    Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
8.    Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
9.    Razmatranje Nacrta prijedloga Plana razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
10.  Donošenje Zaključka o određivanju roka za davanje amandmana na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. Godinu
11.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana.

Akte donesene na sjednici preuzmite u službenim novinama broj 16 od 29. studenog 2016. te broj 17 od 23. prosinca 2016.


;