Pretraživanje

3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst, 8/13.), saziva se 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak, 8. kolovoza  2013. godine u 18,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se sljedeći:

D N E V N I    R E D


 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine - Matematički dio
 3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju TD Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2012. godinu
 4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2012. godinu
 5. Donošenje Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina u Labinu, Prilaz Vetva 14
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka ciljanih izmjena PPIŽ
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2013. godinu
 8. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina
 10. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina
 11. Donošenje rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina, i to:

         - Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

         - Komisije za dodjelu priznanja

         - Komisije za predstavke i prijedloge

         - Komisije za nacionalne manjine

         - Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i

           međunarodnu suradnju

         - Odbora za kulturu

         - Odbora za sport

         - Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja

         - Odbora za predškolski i školski odgoj i obrazovanje

         - Odbora za gospodarstvo

         - Odbora za financije

         - Odbora za zaštitu okoliša

         - Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove

         - Odbora za mjesnu samoupravu

    12.  Informacija o imenovanju člana u Upravno vijeće Javne vatrogasne

postrojbe Labin (Odluka Gradonačelnika Grada Labina).

Prilozi


;