Pretraživanje

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 3. listopada 2016. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 29. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak 3. listopada 2016. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
3.    Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina
4.    Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Labina.

 Akte donesene na sjednici preuzmite OVDJE.


;