Pretraživanje

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 3. kolovoza 2016. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), saziva se  28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  srijedu, 3. kolovoza 2016. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći
 

D N E V N I    R E D 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.     Donošenje Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Labina  2016. – 2020. godine
3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju TD Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2015. godinu
4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2015. godinu
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2016. godine
6.    Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina
7.    Donošenje Odluke o izradi UPU-a Šikuli
8.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
9.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
10.  Donošenje Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin
11.  Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Gianini u 2016. godini
12.  Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2016. godini
13.  Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2016. godini
14.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2016. godini
15.  Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2016. godini.


Akte donesene na sjednici preuzmite u službenim novinama broj 9 od 4.kolovoza 2016. te broj 10 od 10. kolovoza 2016.


;