Pretraživanje

27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. lipnja 2016. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), saziva se 27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći
 
D N E V N I    R E D 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.    Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Labina i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin za 2015. godinu
4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin Stan d.o.o. Labin za 2015. godinu
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2015. godinu
6.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
7.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
8.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
9.    Donošenje Prvih Izmjen i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2015. godinu i projekcije za za 2017. i 2018. godinu
10.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
11.  Donošenje Odluke o pristupanju „Novom integriranom Sporazumu gradonačelnika o klimi i energiji“
12.  Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji.


Akte donesene na sjednici preuzmite OVDJE.


;