Pretraživanje

19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 22. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 19. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 22. srpnja 2015. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći

 
D N E V N I    R E D


  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća
  2. Davanje obrazloženja Izvješća ZZJZIŽ o kakvoći prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2007. godini
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike
  4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Lovranci
  5. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2015. godini
  6. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2015. godini
  7. Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2015. godini
  8. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2015. godini
  9. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniella Giannini u 2015. godini
  10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno.

Prilozi


;