Pretraživanje

18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u   srijedu, 20. svibnja 2015. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći

 
D N E V N I    R E D


 1. Donošenje Odluke o prestanku mirovanja vijećničkog mandata i prestanku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću - Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje Zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2014. godinu
 4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju TD Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2014. godinu
 5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin za 2014. godinu
 6. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju TD Labin Stan d.o.o. Labin za 2014. godinu
 7. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2014. godinu
 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra „Liče Faraguna“ Labin
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
 12. Donošenje Zaključka o odabiru Projektnog zadatka za izradu Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu na području Grada Labina
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Labina.

Prilozi


;